Menu Zamknij

Zajęcia modelarskie dla najmłodszych zajęcia modelarskie dla najmłodszych

Data ostatniej modyfikacji 2024-02-20 przez srubkazywiec

Zajęcia modelarskie dla najmłodszych

czwartki –  godz. 16.00


Program edukacyjno-wychowawczy zajęć modelarskich
Klub „Śrubka”

ZAŁOŻENIA
Program przeznaczony jest do realizacji w formie nieobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych. Tematyka zajęć i prac wytwórczych zorientowana jest na modelarstwo lotnicze, pojazdy cywilne i wojskowe, okręty i statki, figury oraz budowle.

CELE EDUKACYJNE
Głównym celem edukacyjnym programu jest osiągnięcie, wyższego niż elementarny, poziomu orientacji ogólnotechnicznej.
Przez działalność koła zainteresowań będą realizowane w stopniu rozszerzonym następujące zadania :
1.    Doprowadzenie uczestników zajęć do poznania i oceniania swoich cech, możliwości
i predyspozycji technicznych.
2.    Organizowanie wielostronnej aktywności technicznej ucznia.
Powinno to w szczególności stwarzać warunki do nabywania następujących umiejętności:
1)    planowania, organizowania i oceniania własnej nauki i pracy,
2)    skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia,
3)    efektywnego współdziałania w zespole,
4)    rozwiązywania problemów w twórczy sposób,
5)    poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł,
6)    odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy,
7)    rozwijania sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań.

TREŚCI ZAJĘĆ
Przekazywane treści nauczania są nakierowane na skuteczną realizację zadań technicznych
i stanowią rozszerzenie wybranych treści realizowanych szkole na zajęciach z techniki, przyrody, historii na drugim etapie edukacyjnym, a więc umożliwiają również integrację wiedzy. Treści te można ująć w następujące grupy:
1.    Teksty i dokumentacje techniczne (pojęcia, symbole, znaki, rysunki); normalizacja
w technice.
2.    Różnorodne materiały konstrukcyjne, ich cechy i zastosowania.
3.    Technologie obróbki skrawaniem i obróbki plastycznej; technologie łączenia różnorodnych materiałów; podstawowe narzędzia, maszyny i przyrządy pomiarowe.
4.    Podstawowe zjawiska fizyczne: mechaniczne, elementy aerostatyki i aerodynamiki.
5.    Elementy historii techniki w różnych epokach i w różnych krajach.

ZESTAW ZADAŃ
1.    Modele samolotów w skali 1:72 i mniejsze do złożenia z gotowego zestawu.
2.    Modele pojazdów cywilnych i wojskowych w skali 1:72 i większe.
3.    Modele samolotów i helikopterów w skali 1:48 i większe.
4.    Modele okrętów i statków motorowych.
5.    Modele żaglowców bez względu na skalę.
6.    Modele kartonowe figur i budowli o niewielkim stopniu trudności .
7.    Proste model szybowca do złożenia z gotowego zestawu elementów
(np. ze styropianowym płatem).
8.    Dioramy na dowolny temat z wykorzystaniem różnorodnych materiałów i modeli z gotowych zestawów lub wykonanych samodzielnie.

OPIS ZŁOŻONYCH UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA I PROPOZYCJE OCENY
W trakcie realizacji zajęć uczestnicy powinni wykazać się następującymi osiągnięciami złożonymi:
1.    Odczytywanie dokumentacji technicznej (rysunki, szkice, opisy, instrukcje).
2.    Opracowywanie pomysłów technicznych w formie prostej dokumentacji technicznej (z wykorzystaniem eksperymentowania technicznego); dokonywanie podstawowych pomiarów.
3.    Bezpieczne posługiwanie się narzędziami, czytanie ze zrozumieniem instrukcji technicznych.
4.    Opanowanie podstawowych operacji technologicznych stosowanych przy budowie modeli: cięcie, kształtowanie i łączenie papieru, drewna, tworzyw sztucznych, metali, szlifowanie, polerowanie, wygładzanie powierzchni, pokrywanie powłokami ochronnymi i dekoracyjnymi.
5.    Planowanie i wykonywanie zadań technicznych indywidualnie i zespołowo; organizowanie własnej pracy.
6.    Racjonalne i oszczędne gospodarowanie materiałami; ocena przydatności i dobór materiałów.
7.    Ocenianie swoich umiejętności, nawyków, zainteresowań i zdolności technicznych.
Ze względu na to, że zajęcia odbywają się w małej grupie w formie nieobowiązkowej
i pozalekcyjnej, osiągnięcia uczestników nie podlegają sformalizowanej ocenie. Zarówno prowadzący zajęcia, jak i uczniowie dokonują nieformalnej oceny stopnia osiągnięcia założonych celów i różnicują tę ocenę, zarówno w stosunku do założonego celu,
jak i w obrębie grupy. Taka słowna ocena (wyróżnienie, pochwała, zwrócenie uwagi na niedociągnięcia) formułowana jest prawie na każdym etapie pracy.

Opublikowano wKoło modelarskie

Podobne wpisy