Menu Zamknij

W LABIRYNCIE KULTURY – zajęcia edukacyjne Rusz głową, a świat się zatrzęsie!

Data ostatniej modyfikacji 2024-02-20 przez srubkazywiec

W LABIRYNCIE KULTURY

Interesuje Cię literatura, filozofia, sztuka? Przyjdź!

Zajęcia zawieszone


– w trakcie intelektualnej dysputy;

PROGRAM WARSZTATÓW EDUKACYJNYCH:

1. Termin zgłaszania się do współpracy: od  15 VIII do 15 IX.
2. Kontakt:

Klub “śrubka”, ul. Grunwaldzka 13, 34-300 Żywiec,                        
tel. 033-475-07-93
e-mail: srubka13@op.pl
www.srubka.zywiec.org.pl
Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 21:00!
3. Obszar tematyczny: nauka, sztuka i literatura.
4. Moderatorzy: Edyta Szkorupa, Elżbieta Król, Ewelina Wierzbicka, Joanna Worek (studentki filologii polskiej ATH).
5. Cele:

I. Wzbogacenie wiedzy operacyjnej dotyczącej świata nauki, sztuki i literatury.
II. Wykształcenie kreatywnego stosunku do kultury (w tym możliwość prezentacji własnej twórczości oraz projektów m. in. technicznych oraz poddanie ich grupowej dyskusji).
III. Świadome i konstruktywne otworzenie się na rzeczywistość społeczną poprzez wspólne poszukiwanie i odkrywanie dróg rozwoju kultury (np. Wpływ cywilizacji mykeńskiej na sztukę grecką.).
IV. Praca nad sobą ( w tym odnalezienie bądź sprecyzowanie domeny własnych zainteresowań).
6. Metody stosowane podczas spotkań:
I. Problemowe aktywizujące:
– dyskusja okrągłego stołu;    
– dyskusja panelowa;
II. Ekspozycyjne:
– ekspozycja;
7. Pomoce naukowe:
– teksty z zakresu literatury pięknej i naukowej;
– albumy dzieł sztuki;
8. Formy pracy:
– samodzielna (każdy członek grupy samodzielnie przygotowuje informacje i materiały potrzebne do współuczestnictwa w kolejnym spotkaniu);
– zbiorowa (wspólna dyskusja dotycząca omawianego zagadnienia);
9. Główne wyznaczniki tematyczne:
I. Ze sztuką twarzą w twarz – dyskusje na temat sztuki:
a) powiedzieć sztuka to za mało – namysł nad specyfiką dziedzin sztuki (literatura, sztuki plastyczne, malarstwo);
b) wobec oszałamiającego pędu rzeczywistości – odkrywamy koncepcje artystyczne, dzieła i twórców;
c) nasze małe i wielkie miłości – prezentacja ulubionych literatów, malarzy, kompozytorów oraz ich dzieł;
d) z domowego ogródka, czyli o twórczości własnej – możliwość podzielenia się swoją twórczością zgodnie z wolą autora;
II. Nauka jako źródło cywilizacji – dyskusje na temat nauki:
a) potrzeba jest matką wynalazków (czy to wszystko co chcemy wiedzieć o nauce?) – rozważania na temat dziejów ludzkości w kontekście rozwoju nauki;
b) wydobyć kroplę z morza – zapoznawanie się z osiągnięciami nauki znajdującymi się w kręgu fascynacji członków grupy;
c) nie wszystko zostało jeszcze wymyślone – dzielimy się naszymi pomysłami.
10. Proponowany harmonogram zajęć.

STAROŻYTNOŚĆ:

Nauka:
1. Geneza pojęcia filozofii. Podział filozofii. Ojcowie filozofii greckiej, czyli o głównych problemach postawionych przez filozofów jońskich (Tales, Anaksymander, Anaksymenes).
2. Tales i geometria.
3. Pojęcie arche wg Heraklita i Empedoklesa. Teoria zarodków Anaksagorasa.
4. Związek Pitagorejski. Pitagorejczycy i matematyka.
5. Demokryt – „śmiejący się filozof”.
6. Śladami „ojca medycyny”, czyli zgłębiany poglądy Hipokratesa.
7. Sofiści jako praojcowie socjologii.
8. Pokorny buntownik – Sokrates.
9. Platon o śmierci Sokratesa (Obrona Sokratesa , Fedon).
10. Koncepcja miłości wg Platona (Uczta, Fajdros).
11. Protagoras i Państwo, czyli ciąg dalszy dialogów Platona.
12. Osiągnięcia naukowców Akademii Platońskiej.
13. Spór filozofów – twórczość jako „cień cienia” wg Platona a dowartościowanie twórczości przez Arystotelesa.
14. Teoria poznania i logika Arystotelesa.
15. Arystoteles – metafizyka i koncepcja duszy.
16. Etyka i teoria państwa u Arystotelesa.
17. Rozwój nauki w Liceum Arystotelesa.
18. O szkole Zenona z Kition, czyli ścieżkami filozofii stoickiej (teoria bytu, teoria poznania, etyka).
19. Epikurejska filozofia życia.
20. Archimedes – geniusz matematyki.
20. Odkrycia naukowe i wynalazki naukowców Muzeum Aleksandryjskiego.
21. Odkrywamy praźródła psychologii – dyskusja na podstawie powyższych zagadnień.

Sztuka:
1. Od tego się zaczęło – sztuka prehistoryczna.
2. Starożytny Egipt – ścieżkami rozwoju architektury i rzeźby.
3. Malarstwo starożytnego Egiptu.
4. W kręgu kultur starożytnej Mezopotamii – Sumer i Akad.
5. W kręgu kultur starożytnej Mezopotamii – Babilonia.
6. W kręgu kultur starożytnej Mezopotamii – Asyria.
7. Sztuka starożytnej Persji (wpływy Egiptu i starożytnej Mezopotamii).
8. Znad Morza Egejskiego – sztuka minojska.
9. Znad Morza Egejskiego – sztuka cykladzka.
10. Znad Morza Egejskiego – sztuka helladzka i mykeńska.
11. Po upadku kultury mykeńskiej, czyli okres archaiczny w Grecji.
12. Okres klasyczny w sztuce greckiej.
13. Sztuka grecka okresu hellenistycznego.
14. W teatrze greckim.
15. Starożytny Rzym (wpływy sztuki etruskiej i greckiej).
16. Zarys sztuki wczesnochrześcijańskiej Zachodu.
17. Zarys sztuki wczesnochrześcijańskiej Wschodu.
18. Egipt i chrześcijaństwo, czyli charakterystyka sztuki koptyjskiej.
19. Konstantynopol i Rawenna od czasów panowania cesarza Justyniana po upadek Bizancjum – sztuka bizantyjska.

Literatura:
1. Homer i literatura ustna (ze szczególnym naciskiem na warunki jej rozwoju i upowszechniania).
2. Piękne wzory, czyli czytamy Homera przez pryzmat rozważań sentymentalnych.
3. Safona o miłości.
4. Anakreont – piewca uroków życia?
5. Bajki Ezopa i ich wpływ na późniejszy kształt gatunku.
6. Liryka Tyrtajosa i jej wpływ na poezję romantyczną.
7. Geneza tragedii.
8. Ajschylos – trylogia Oresteja (Agamemnon, Ofiarnice, Eumenidy).
9. O skutkach nieposłuszeństwa czy w imię miłości – Ajschylos Prometeusz w okowach.
10. Wokół mitu Labdakidów (Król Edyp, Edyp w Kolonie, Antygona).
11. Sofokles Elektra.
12. Eurypides – z czasów wojny peloponeskiej, czyli Andromacha, Medea i Ifigenia w Taurydzie.
13. Eurypides Elektra.
14. Geneza komedii.
15. Wołanie o zdrowy rozsądek – Arystofanes Pokój.
16. Mówca kontra król – Demostenes Filipiki.
17. Plaut – mistrz komedii (Żołnierz samochwał).
18. Z dzieł wielkiego retora – Cyceron O mówcy, Brutus.
19. O państwie – idea państwa wg Cycerona.
20. Dlaczego Filipiki stały się powodem śmierci Cycerona?
21. W poszukiwaniu nowego domu – Wergiliusz Eneida.
22. Nie tylko Exegi monumentum (wybór ód Horacego).
23. Satyry Horacego a oświeceniowy dydaktyzm. (wybór).
24. Metamorfozy Owidiusza jako arcydzieło literatury rzymskiej.
25. Sceny z życia społeczeństwa rzymskiego pod rządami Nerona – Petroniusz Satyricon libri (zachowane we fragmentach).
26. O antycznej powieści awanturniczej na przykładzie Metamorfoz albo Złotego Osła Apulejusza.

Bibliografia:

Nauka:
1. A. Sikora, Spotkanie z filozofią, Iskry, Warszawa 1975.
2. Arystoteles, Metafizyka, PWN, Warszawa 1984.
3. Arystoteles, Poetyka.
4. Arystoteles, Zachęta do filozofii, PWN, Warszawa 1988.
5. Diogenes Leartios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, PWN, Warszawa 2004.
6. F. Ch. Copleston, Historia filozofii, PAX, Warszawa 1996.
7. G. Reale, Historia filozofii starożytnej, Redakcja Wydawnictw Katolickich, Lublin 2000.
8. I. Krońska, Sokrates, Wiedza Powszechna, Warszawa 1968.
9. J. Brun, Arystoteles i Liceum, Prószyński i S-ka, Warszawa 1999.
10. J. Bruno, Sokrates, Prószyński i S-ka, Warszawa 1999.
11. J. Legowicz, Historia filozofii starożytnej Grecji i Rzymu, PWN, Warszawa 1986.
12. K. Leśniak, Arystoteles, Wiedza Powszechna, Warszawa 1986.
13. Krótki zarys filozofii, red. M.T. Jowczuk, T.J. Ojzerman, J. Szczipanow, Książka i Wiedza, 1965.
14. Marek Aureliusz, Rozmyślania, PWN, Warszawa 1984.
15. M. Niechwiej, Historia filozofii w sentencjach, Bis, Warszawa 2003.
16. O. Hoffe, Mała historia filozofii, PWN, Warszawa 2004.
17. Platon, Faidros, PWN, Warszawa 1958.
18. Platon, Fedon, PWN, Warszawa 1958.
19. Platon, Obrona Sokratesa, Ośrodek Myśli Platonicznej, Kraków 2003.
20. Platon, Państwo, PWN, Warszawa 1958.
21. Platon, Protagoras, PWN, Warszawa 1958.
22. Platon, Uczta, Alfa, Warszawa 1994.
23. T. Doktór, Spotkanie z astrologią, Iskry, Warszawa 1987.
24. W. Galewicz, Z Arystotelesem przez greckie tragedie: głosy i ilustracje do Etyki Nikomachejskiej, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2002.
25. W. Galewicz, Z Arystotelesem przez greckie tragedie: o błądzeniu, przymusie i dobrowolności, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2002.
26. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, [t.1 ], PWN, Warszawa 1959.
27. Z dziejów postępu, LSW, Warszawa 1960.

UWAGI:

1. Powyższy spis pozycji książkowych odnosi się do tytułów obecnych w zbiorach
Żywieckiej Biblioteki Samorządowej w Żywcu  – Filia nr 2 (Klub „śrubka”),  Żywieckiej Biblioteki Samorządowej (ul. Dworcowa 2) oraz Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej.
2. Podane tytuły (za wyjątkiem tytułów obecnych w zagadnieniach) mogą zostać zastąpione innymi książkami o podobnej treści.

UWAGI:
1. Wybór zagadnień omawianych na spotkaniach może być modyfikowany zgadnie z potrzebami i zainteresowaniami członków grupy.
2. Do dyskusji każdy przygotowuje się samodzielnie, w grupie jedynie wymieniamy informacje.
3. Grupa działa na zasadzie partnerstwa w rozmowie, wszyscy członkowie posiadają równy status.
4. Każdy ma prawo do własnego zdania i winien jest to prawo innym.
5. Na spotkaniach poświęconych amatorskiej twórczości, pomysłom lub wynalazkom każdy członek grupy ma prawo do prezentacji własnych prac.
6. Istnieje możliwość skonfrontowania naszej twórczości oraz konceptów z opinią uznanych autorytetów (wiąże się to z perspektywą organizowania prezentacji poetyckich, wernisaży etc.).
7. Przewidywalna ilość osób w grupie wynosi od 7 do 10.

Opublikowano ww labiryncie kultury, Warszaty

Podobne wpisy