Menu Zamknij

STATUT Stowarzyszenia Kulturalnego ”prowincja” (wersja poprawiona – uzupełniona)

Data ostatniej modyfikacji 2024-02-20 przez srubkazywiec

Statut Stowarzyszenia Kulturalnego
“PROWINCJA”
w Żywcu

Art. I
Postanowienia ogólne.

§ 1


Stowarzyszenie Kulturalne “Prowincja” w Żywcu zwane dalej Stowarzyszeniem “Prowincja” jest stowarzyszeniem osób, które pragną   stworzyć    warunki    do  prezentacji   alternatywnych i profesjonalnych dzieł sztuki; rodzimych i niekonwencjonalnych propozycji artystycznych;eliminacji z życia – prowincji, szmiry i chałtury; szacunku dla estetycznych  i ekologicznych propozycji architektonicznych miasta i regionu.

§ 2

1). Terenem działania Stowarzyszenia “Prowincja” jest miasto Żywiec oraz region żywiecki.
2). Siedzibą Stowarzyszenia “Prowincja” jest miasto Żywiec.
3). Stowarzyszenie posługuje się pieczęcią i emblematami zawierającymi jego pełną nazwę i siedzibę o brzmieniu:

Stowarzyszenie Kulturalne
” P R O W I N C J A ”
ul. Grunwaldzka 13
34-330   Ż Y W I E C

§ 3


Stowarzyszenie zarejestrowane jest na czas nieokreślony i posiada osobowość prawną. Działalność swoją opiera na pracy społecznej swoich członków.

§ 4


Stowarzyszenie może być członkiem innych związków o podobnych celach działania.

Art. II
Cele i formy działania Stowarzyszenia

Stowarzyszenie “Prowincja” skupia ludzi, skłonnych do kształtowania działań kulturalnych o niekonwencjonalnym, jak na prowincję, charakterze, dążących do otwarcia się na profesjonalne propozycje sztuki dużych centrów kulturowych, jak i formy interesującej, nieprofesjonalnej działalności  kulturalnej w kraju, za granicą, możliwe do prezentacji w warunkach miasta Żywca i region żywieckiego.

§ 5


Celem Stowarzyszenia jest:
1. Promowanie niekonwencjonalnych, profesjonalnych działań kulturalnych centrów kulturowych kraju i za granicą, w środowisku mieszkańców miasta Żywca i regionu żywieckiego.
2. Wspieranie indywidualnych i grupowych inicjatyw kulturalnych mieszkańców miasta Żywca i regionu Żywiecczyzny.
3. Prowadzenie otwartej dyskusji o sztuce w gronie ludzi wrażliwych i poszukujących nowych rozwiązań organizacyjnych i twórczych w mieście Żywcu i regionie Żywiecczyzny, propagowanie nowych niekonwencjonalnych projektów wśród społeczności miasta i regionu.
4. Promowanie aktywnych form uczestnictwa w kulturze eliminując z życia społeczności wzory intencjonalnego uczestnictwa i pozornej oceny ktywności kulturalnej mieszkańców regionu.
5. Wspomaganie i koordynacja działań organizacji pozarządowych z regionu Żywiecczyzny.

§ 6.

Cele statutowe Stowarzyszenia realizowane są poprzez:
1.Organizowanie spektakli teatralnych, koncertów, projekcji filmowych, wystaw i happeningów artystycznych.
2.Pomoc młodym nieprofesjonalnym  wórcom w promocji ich sztuki w środowisku zamieszkania.
3.Prezentacje prasowe wyrażające osobiste i rzeczywiste odczucia uczestników, a także oceny wydarzeń kulturalnych w mieście i regionie w sposób rzetelny i krytyczny.
4. Przedstawianie pozytywnych rozwiązań architektonicznych i dbałości o porządek krajobrazowy w mieście Żywcu i w regionie.
5. Pozyskiwanie sponsorów ambitnych przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych w mieście i regionie.
6. Współpracę w granicach dyktowanych realnymi potrzebami Stowarzyszenia “Prowincja” z instytucjami  kultury w realizacji wspólnych inicjatyw programowych.
7. Prowadzenie działalności gospodarczej dla realizacji celów statutowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
8. Inicjatywy wydawnicze, prasowe i inne środki masowej komunikacji realizujące założenia statutowe Stowarzyszenia.
9. Gromadzenie majątku Stowarzyszenia pochodzącego z działalności gospodarczej, dotacji, darowizn i składek.
10. Prowadzenie ośrodka informacyjnego, konsultacyjnego i wspierającego działalność organizacji  pozarządowych regionu Żywiecczyzny.

Art. III .
Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§ 7


Członkowie Stowarzyszenia “Prowincja”, którymi mogą być osoby fizyczne i prawne, dzielą się na:
– zwyczajnych,
– wspierających,
– honorowych.
Osoby   fizyczne   i  prawne  chcące  zostać  członkiem  Stowarzyszenia,  składają   deklarację  o przystąpieniu  do  Stowarzyszenia i  zobowiązują  się  do  przestrzegania  niniejszego  Statutu.

§ 8


1). Członkiem  zwyczajnym  Stowarzyszenia  może  zostać  każda  osoba,  która  zgadza
się z  założeniami programowymi Stowarzyszenia   i zobowiązuje się do przestrzegania celów statutowych  Stowarzyszenia.
2). Od  odmownej  decyzji Zarządu Stowarzyszenia w terminie 14 dni od   daty   przekazania
zainteresowanemu  odmowy  przyjęcia w poczet członków, przysługuje prawo odwołania  się do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

§ 9


Członek zwyczajny ma prawo:
1). Brać udział w pracach i zebraniach Stowarzyszenia z głosem stanowiącym.
2). Korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach do władz Stowarzyszenia.
3). Korzystać z pierwszeństwa z wszelkich form działalności Stowarzyszenia.
4). Wysuwać   postulaty  i  wnioski  wobec  władz  Stowarzyszenia  w  zakresie  działalności programowej oraz  usprawniania form działalności Stowarzyszenia.
5). Korzystać z wszelkich możliwych ulg finansowych.

§ 10


Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma obowiązek:
1). Realizować osobiście i pomagać w realizowaniu zadań Stowarzyszenia.
2). Stosować   się   do   statutu   Stowarzyszenia  oraz  uchwał i postanowień jego władz.
3). Płacić  regularnie  składki  członkowskie  w  wysokości  ustalonej  przez  Ogólne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
4). Przestrzegać zasady współżycia społecznego we wzajemnych kontaktach z członkami Stowarzyszenia.

§ 11


Członkostwo zwyczajne Stowarzyszenia ustaje przez:
1). Wykluczenie  ze  Stowarzyszenia  za  postępowanie niezgodne z postanowieniami Statutu. O  wykluczeniu decyduje Zarząd Stowarzyszenia. Od decyzji Zarządu przysługuje  odwołanie do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
2). Wystąpienie ze Stowarzyszenia na pisemny wniosek członka Stowarzyszenia po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich.
3). Śmierć członka Stowarzyszenia.

§ 12


Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, która świadczy wolę czynnego popierania celów i działalności Stowarzyszenia oraz zadeklaruje opłacanie składek członkowskich nie niższych od stawki opłacanej przez członka zwyczajnego.

§ 13


Prawa i obowiązki członka wspierającego:
1). Brać  udział  we  wszystkich  działaniach  Stowarzyszenia oraz  uczestniczyć w zebraniach z głosem doradczym.
2). Korzystać z oferty Stowarzyszenia.
3). Członek wspierający obowiązany jest realizować zadania wyszczególnione w § 10, obowiązujące członka zwyczajnego.
Postanowienia Statutu dotyczące ustania członkostwa zwyczajnego zawarte w § 11 mają odpowiednie zastosowanie dla członków wspierających.

§ 14


1). Godność członka honorowego otrzymuje osoba fizyczna za wybitne zasługi dla  Stowarzyszenia.
2). Członek honorowy ma prawo do korzystania ze wszystkich dobrodziejstw Stowarzyszenia oraz zwolniony jest od płacenia składek.

Art. IV
Władze Stowarzyszenia. Wybór. Rezygnacja.

§ 15


Władzami Stowarzyszenia są:
1). Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
2). Zarząd Stowarzyszenia.
3). Komisja Rewizyjna.

§ 16


1). Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia  odbywa  się  nie rzadziej niż raz w roku i jest zwoływane z inicjatywy Zarządu Stowarzyszenia,  który jest zobowiązany na 14 wcześniej powiadomić o tym wszystkich członków Stowarzyszenia, podając datę, miejsce i porządek zebrania.
2). Walne Zebranie może być zwoływane w przypadkach szczególnej wagi przez Zarząd Stowarzyszenia, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na pisemne żądanie co najmniej jednej dziesiątej ogółu członków.
3). Zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania powinno nastąpić nie później niż w ciągu 28 dni od daty wpływu wniosku do Zarządu.

§ 17


1). Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia “Prowincja”, które wybiera na okres 2 lat:
a/ Zarząd Stowarzyszenia
b/ Komisję Rewizyjną.
2). Do kompetencji Walnego Zebrania należy ponadto:
a/ Przyjmowanie i rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej w okresach rocznych oraz udzielanie absolutorium Zarządowi.
b/ Uchwalanie głównych kierunków działalności i planów budżetowych na okresy roczne.
c/ Uchwalanie Statutu Stowarzyszenia oraz podejmowanie uchwał w sprawie jego zmiany.
d/ Nadawanie członkostwa honorowego osobom szczególnie  zasłużonym dla Stowarzyszenia.
e/ Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.
3). Pomiędzy Walnymi Zebraniami, na wniosek 10% członków Stowarzyszenia, może zostać zwołane Nadzwyczajne Walne Zebranie, na którym decyzją 2/3 członków, przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków Stowarzyszenia można odwołać Zarząd.

§ 18


1). Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, a ich ważność uwarunkowana jest obecnością na zebraniu co najmniej połowy członków Stowarzyszenia. W przypadku nie  przybycia na zebranie połowy członków wyznacza się jego nowy termin ( po upływie 30 min. ). Uchwały jakie zapadają w drugim terminie mają moc obowiązującą bez względu na ilość obecnych członków.
2). Głosowanie   podczas  Walnego  Zebrania  jest  jawne,  chyba że którykolwiek z członków zgłosi żądanie przeprowadzenia głosowania tajnego w określonej sprawie lub sprawach.
3). Walne Zebranie wybiera swego przewodniczącego i sekretarza Zebrania.
4). W Walnym Zebraniu poza członkami Stowarzyszenia mogą brać udział zaproszeni goście z głosem doradczym.

§ 19


1). Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczym  Stowarzyszenia “Prowincja” i jego najwyższą władzą wybieraną przez Walne Zebranie Członków:
– składającą się z 3 – 10 członków w tym prezesa, wiceprezesa, skarbnika, sekretarza,
– wybieraną na 2 lata,
– odbywającą posiedzenia przynajmniej raz w miesiącu (protokołowane) w terminach stałych.
a/ Prezes wybierany jest przez Walne Zebranie Członków spośród zgłoszonych kandydatów. Pozostałych członków Zarządu proponuje  prezes, a Walne Zebranie akceptuje ich większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 członków Stowarzyszenia.
b/ Zmiany, uzupełnienie lub rezygnacja członków Zarządu lub  prezesa:
– w  razie  niemożności lub rezygnacji prezesa z pełnienia funkcji, rolę tę pełni jeden z wiceprezesów lub przewodniczący Komisji Rewizyjnej do chwili nowego wyboru,
– uzupełnienie Zarządu może dokonać Zarząd w  lości nie większej niż 1/3 stanu osobowego,
– w przypadku rezygnacji  większej niż  1/3 stanu osobowego Zarządu następuje rozwiązanie i wybór nowego Zarządu.
2). Do kompetencji Zarządu należy:
a/ organizowanie pracy Stowarzyszenia i kierowanie jego działalnością,
b/ reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
c/ zwoływanie zebrań Stowarzyszenia,
d/ przyjmowanie członków oraz prowadzenie ich ewidencji,
e/ realizowanie budżetu i zadań wynikających z planu zamierzeń oraz preliminarza dochodów i wydatków,
f/ podejmowanie  uchwał  w  sprawach  wydatków  oraz  nabywania i zbywania majątku
ruchomego Stowarzyszenia, podlegających akceptacji na najbliższym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia,
g/ przyjmowanie darowizn i zapisów,
h/ powoływanie w razie potrzeby zespołów członkowskich do wykonywania określonych zadań statutowych,
i/ uchwalanie regulaminów działalności sekcji i grup realizujących zaplanowane formy działalności.
3). Posiedzenie  Zarządu odbywa się jawnie, jednakże na wniosek któregokolwiek z członków Zarządu lub osoby zainteresowanej, której spraw dotyczy, zarządza się posiedzenie tajne. Każdy członek Stowarzyszenia ma możliwość uczestnictwa w zebraniu Zarządu bez prawa głosu, uprzedzając Zarząd o tym przed rozpoczęciem zebrania, dostosowując się do jego  regulaminu .
4). Posiedzenie Zarządu zwołuje prezes lub osoba przez niego upoważniona.
5). Uchwały  i  decyzje  Zarządu  zapadają większością  głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W przypadku równej liczby głosów, decydujący jest głos prezesa.

§ 20


1). Komisja Rewizyjna wybierana jest na okres 2 lat przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w składzie 3 osób działających pod kierunkiem przewodniczącego.
2). Tryb wyboru lub rezygnacji z pełnienia funkcji:
a/ jak w § 19 pkt. 1a, 1b dotyczące Zarządu.
3). Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
a/ kontrola gospodarki ogólnej i finansowej Stowarzyszenia,
b/ składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu  i wnioskowanie o udzielenie absolutorium Zarządowi,
c/ zgłaszanie wniosków o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania,
d/ uczestniczenie  przewodniczącego w posiedzeniach  Zarządu z głosem doradczym.

Art. VI
Fundusze i majątek Stowarzyszenia.

§ 21


1). Majątek Stowarzyszenia stanowią jego fundusze, ruchomości i nieruchomości.
2). Fundusze Stowarzyszenia tworzy się:
– ze składek członkowskich Stowarzyszenia,
– z ofiar, darowizn i zapisów,
– z subwencji i dotacji,
– z dochodów, imprez oraz działalności gospodarczej.
3). Właścicielem majątku jest Stowarzyszenie jako osoba prawna. wszelkie dokumenty rozporządzające majątkiem Stowarzyszenia są podpisywane przez uprawnionych członków Zarządu.
a/ Stałe pełnomocnictwo w tym zakresie mają:
             – Prezes Stowarzyszenia,
             – Wiceprezes Stowarzyszenia,
             – Sekretarz.
b/ Rozporządzenia finansowe wymagają akceptacji trzech członków Zarządu, w tym Prezesa i Skarbnika.
4). Dla zapewnienia prawidłowej organizacji i kontroli gospodarki finansowej Stowarzyszenia, Zarząd może stworzyć stanowisko Głównego Księgowego.
5). Wszelkie   dyspozycje   w   sprawach   majątkowych  podlegają  akceptacji na najbliższym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.
6). Dla ważności innych pism i dokumentów wymagane są dwa podpisy: Prezesa lub Wiceprezesa i Sekretarza Zarządu.

Art. VII
Zmiany Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia.

1).  Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków, podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.
2). W  razie  podjęcia  przez  Walne  Zebranie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie decyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powołuje Komisję Likwidacyjną.
3). Statut niniejszy uchwalony został przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w dniu 7 czerwca 1996r.

Zarząd Stowarzyszenia Kulturalnego “PROWINCJA”

1.Prezes – Tomasz Rapacz
2.Sekretarz – Grzegorz Czarnota
3.Skarbnik – Ewewlina Wierzbicka

Komisja Rewizyjna w składzie:

1.Przewodniczący – Piotr Płonka
2.Członek – Katarzyna Szura
3.Członek – Anna Giemzik

”prowincja”

Opublikowano wPo godzinach, Prowincja

Podobne wpisy