Menu Zamknij

NOWY STATUT Stowarzyszenie Kulturalne ”prowincja”

Data ostatniej modyfikacji 2024-02-20 przez srubkazywiec

STATUT
STOWARZYSZENIA KULTURALNEGO ”PROWINCJA”
uchwalony przez Walne Zebranie Członków dnia 28 grudnia 2007 roku

ART. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. (Stowarzyszenie)Stowarzyszenie Kulturalne „Prowincja”, zwane dalej Stowarzyszeniem, zrzesza osoby, które pragną tworzyć warunki do powstawania i prezentacji alternatywnych, profesjonalnych i amatorskich, dzieł sztuki; promocji rodzimych propozycji artystycznych i kulturalnych; eliminacji z życia szmiry i chałtury; szacunku dla estetycznych i ekologicznych propozycji architektonicznych miasta i regionu.

2. (Siedziba, teren i sposób działania)1)Siedzibą Stowarzyszenia jest Żywiec.
2)Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska ze szczególnym uwzględnieniem Żywca i Żywiecczyzny.
3)Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
4)Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej jego członków.

§ 3. (Osobowość prawna, sposób reprezentacji)1)Stowarzyszenie zarejestrowane jest na czas nieokreślony i posiada osobowość prawną.
2)Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnieni są prezes Zarządu działający łącznie z innym członkiem Zarządu lub trzech członków Zarządu działających łącznie.
3)Stowarzyszenie posługuje się pieczęcią i emblematami, których wzór określa uchwała Zarządu.

§ 4. (Członkostwo w innych organizacjach)Stowarzyszenie może być członkiem innych związków o podobnych celach działania.

ART. II. CELE I FORMY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIAStowarzyszenie skupia ludzi zainteresowanych generowaniem działań kulturowych o niekonwencjonalnym charakterze, otwartych na profesjonalne propozycje sztuki centrów kultury jak i interesujące, nieprofesjonalne formy działalności kulturalnej w kraju oraz za granicą, możliwe do prezentacji w warunkach Żywca i regionu żywieckiego.

§ 5. (Cele)Celem Stowarzyszenia jest:
1.promowanie niekonwencjonalnych, profesjonalnych działań kulturowych centrów kultury w kraju i za granicą wśród mieszkańców Żywca i regionu żywieckiego;
2.wspieranie indywidualnych i grupowych inicjatyw kulturalnych mieszkańców Żywca i regionu Żywiecczyzny;
3.prowadzenie otwartej dyskusji o sztuce w gronie ludzi wrażliwych i poszukujących nowych rozwiązań organizacyjnych oraz artystycznych a także propagowanie nowych, niekonwencjonalnych projektów wśród społeczności miasta i regionu;
4.promowanie aktywnych form uczestnictwa w kulturze, eliminujących z życia społeczności wzory intencjonalnego uczestnictwa i pozornej oceny aktywności kulturalnej mieszkańców regionu;
5.wspomaganie i koordynacja działań organizacji pozarządowych na terenie Żywiecczyzny;
6.działanie na rzecz rozwoju edukacji społeczeństwa.

§ 6. (Sposoby realizacji celów)Cele statutowe Stowarzyszenia realizowane są poprzez:
1.organizowanie spektakli teatralnych, koncertów, projekcji filmowych, warsztatów edukacyjnych, konferencji, wystaw i happeningów artystycznych;
2.pomoc młodym nieprofesjonalnym  twórcom w promocji ich sztuki w środowisku zamieszkania;
3.prezentacje prasowe wyrażające osobiste i rzeczywiste odczucia uczestników, a także rzetelne i krytyczne oceny wydarzeń kulturalnych w mieście i regionie;
4.przedstawianie pozytywnych rozwiązań architektonicznych i dbałości o porządek krajobrazowy w Żywcu i w regionie;pozyskiwanie sponsorów ambitnych przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych w mieście i regionie;
5.współpracę Stowarzyszenia z instytucjami  kultury w realizacji wspólnych inicjatyw programowych;
6.prowadzenie działalności gospodarczej dla realizacji celów statutowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
7.inicjatywy wydawnicze, prasowe oraz inne, związane ze środkami masowej komunikacji, realizujące założenia statutowe Stowarzyszenia;
8.gromadzenie majątku Stowarzyszenia pochodzącego z działalności gospodarczej, dotacji, darowizn i składek;
9.prowadzenie ośrodka informacyjnego, konsultacyjnego i wspierającego działalność organizacji  pozarządowych regionu Żywiecczyzny;
10.organizowanie szkoleń kompetencji społecznych.

ART. III. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 7. (Uzyskanie członkostwa)1)Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych.
4)Osoba, chcąca zostać Członkiem zwyczajnym lub wspierającym Stowarzyszenia, składa Zarządowi deklarację o przystąpieniu do  Stowarzyszenia i zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Statutu.
5)Zarząd podejmuje decyzję o przyjęciu interesantów w poczet Członków na najbliższym posiedzeniu.
6)Zarząd może, z ważnych powodów, odmówić przyjęcia w poczet Członków.
7)W przypadku decyzji odmownej, każdemu interesantowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji Zarządu do Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem Zarządu lub Komisji Rewizyjnej. Każde odwołanie zostanie rozpatrzone w czasie najbliższego Walnego Zebrania Członków.

§ 8. (Członek Zwyczajny)Członkiem Zwyczajnym może zostać każda osoba fizyczna, która zgadza się z założeniami programowymi Stowarzyszenia i zobowiązuje się do aktywnego uczestnictwa w prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności.

§ 9. (Prawa Członka Zwyczajnego)Członek Zwyczajny ma prawo:
1.brać udział w pracach i zebraniach Stowarzyszenia z głosem stanowiącym;
2.korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach do władz Stowarzyszenia;
3.korzystać z pierwszeństwa we wszelkich formach działalności Stowarzyszenia;
4.wysuwać postulaty i wnioski wobec władz Stowarzyszenia w zakresie działalności programowej oraz usprawniania form działalności Stowarzyszenia;
5.korzystać z wszelkich możliwych ulg finansowych.

§ 10. (Obowiązki Członka Zwyczajnego)Członek Zwyczajny ma obowiązek:
1.brania czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów;
2.uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków;
3.przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;
4.regularnego opłacania składek.

§ 11. (Członek Wspierający)Członkiem Wspierającym może zostać każda osoba fizyczna lub prawna, deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

§ 12. (Prawa i obowiązki Członka Wspierającego)1)Członek Wspierający ma prawo korzystać z oferty Stowarzyszenia, brać udział we wszystkich jego działaniach oraz uczestniczyć w zebraniach jego władz z głosem doradczym.
8)Członek Wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń i stosowania się do statutu Stowarzyszenia oraz uchwał i postanowień jego władz.

§ 13. (Ustanie Członkostwa)1)Członkostwo ustaje przez:
1.przedstawienie Zarządowi pisemnego oświadczenie o wystąpieniu Członka ze Stowarzyszenia;
2.skreślenie przez Zarząd z listy Członków  z powodu:
a)nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający sześć miesięcy;
b)rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia;
c)braku  przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.
3.śmierć Członka lub utratę osobowości prawnej przez Członka Wspierającego;
4.utratę przez Członka praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.
9)W przypadku określonym w ustępie 1 punkt 2 ma odpowiednie zastosowanie przepis § 7 ustęp 5.

§ 14. (Członek Honorowy)1)Godność Członka Honorowego otrzymuje osoba fizyczna za wybitne zasługi dla Stowarzyszenia.
10)Członek Honorowy ma prawo do korzystania ze wszystkich dobrodziejstw Stowarzyszenia oraz zwolniony jest od płacenia składek.
11)O nadaniu i ewentualnym odebraniu godności Członka Honorowego decyduje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

ART. IV. WŁADZE STOWARZYSZENIA. WYBÓR. REZYGNACJA.

§ 15. (Władze Stowarzyszenia)Władzami Stowarzyszenia są:
1.Walne Zebranie Członków;
2.Zarząd;
3.Komisja Rewizyjna.

§ 16. (Zwołanie Walnego Zebrania Członków)1)Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd raz w roku.
2)Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków  jest zwoływane przez Zarząd z ważnych powodów:
1.z inicjatywy Zarządu;
2.na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej;
3.na pisemny wniosek co najmniej jednej piątej ogółu Członków Stowarzyszenia (jednak nie mniej niż pięciu Członków).
13)Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania powinno nastąpić nie później niż w ciągu 28 dni od daty wpływu wniosku do Zarządu.
14)Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków musi być umotywowany i musi zawierać propozycję porządku obrad.
15)Uchwałę o zwołaniu Walnego Zebrania Członków Zarząd publikuje w Internecie i powiadamia o tym Członków Stowarzyszenia. Uchwała powinna zawierać datę, godzinę, miejsce i proponowany porządek Zebrania.

§ 17. (Kompetencje Walnego Zebrania Członków)1)Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2)Do wyłącznych kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1.powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, z zastrzeżeniem przepisu § 20 ustęp 4;
2.powoływanie członków Komisji Rewizyjnej;
3.rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie absolutorium Zarządowi;
4.uchwalanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;
5.uchwalanie Statutu Stowarzyszenia oraz podejmowanie uchwał w sprawie jego zmiany;
6.nadawanie członkostwa honorowego osobom szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia;
7.podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku.

§ 18. (Obrady Walnego Zebrania Członków)1)Na początku posiedzenia Walne Zebranie Członków wybiera swego Przewodniczącego i Sekretarza, którzy prowadzą obrady i sporządzają protokół.
3)Propozycja porządku obrad Walnego Zebrania Członków jest przygotowywana przez Zarząd. Ostateczną decyzję o porządku obrad podejmuje Walne Zebranie Członków.
4)Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów, chyba że Statut stanowi inaczej.
5)Głosowania są jawne, chyba że którykolwiek z Członków zgłosi postulat przeprowadzenia głosowania tajnego w określonej sprawie lub sprawach.
6)Uchwały Walnego Zebrania Członków są podpisywane przez Przewodniczącego Zebrania, Sekretarza Zebrania i wszystkich obecnych na Zebraniu członków Zarządu.
7)W Walnym Zebraniu, mogą brać udział, z głosem doradczym, goście przybyli na zaproszenie Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub 1/10 Członków Stowarzyszenia.

§ 19. (Zarząd Stowarzyszenia)1)Organem wykonawczym Stowarzyszenia jest Zarząd.
8)Zarząd składa się z od 3 do 10 członków, w tym co najmniej: prezesa, skarbnika i sekretarza.
9)Kadencja Zarządu trwa dwa lata. Jeżeli kadencja Zarządu kończy się w drugiej połowie roku kalendarzowego, Walne Zebranie Członków może, na wniosek Zarządu, przedłużyć trwanie kadencji, jednak nie dłużej, niż do dnia 30 kwietnia roku następnego.

§ 20. (Sposób wyboru Zarządu i zmiany jego składu)1)Walne Zebranie Członków wybiera prezesa Zarządu spośród zgłoszonych kandydatów.
10)Prezes Zarządu zgłasza kandydatów na pozostałych członków Zarządu, a następnie Walne Zebranie Członków zatwierdza skład Zarządu w drodze głosowania.
11)W czasie trwania kadencji Zarząd może zostać odwołany przez Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby Członków uprawnionych do głosowania.
12)W razie niemożności lub rezygnacji z pełnienia funkcji któregokolwiek członka Zarządu, pozostali członkowie Zarządu mogą, za zgodą Komisji Rewizyjnej, powołać w to miejsce innego Członka Stowarzyszenia. W trakcie trwania kadencji nie może się w ten sposób zmienić więcej niż 1/3 członków Zarządu.
13)W razie rezygnacji z pełnienia funkcji w Zarządzie większej liczby jego członków niż 1/3, lub w razie braku zgody Komisji Rewizyjnej, o której mowa w ustępie 4, następuje rozwiązanie Zarządu i zwołanie w terminie 14 dni Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków celem wybrania nowego Zarządu. Do tego czasu funkcje Zarządu pełni Komisja Rewizyjna.

§ 21. (Kompetencje Zarządu)Do kompetencji Zarządu należy:
1.kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia;
2.realizowanie uchwał Walnego Zebrania;
3.zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;
4.planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej;
5.reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
6.przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia oraz prowadzenie ich ewidencji;
7.zwoływanie Walnego Zebrania Członków;
8.powoływanie w razie potrzeby sekcji i zespołów członkowskich do wykonywania określonych zadań statutowych;
9.uchwalanie regulaminów działalności sekcji i zespołów członkowskich.

§ 22. (Posiedzenia Zarządu)1)Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez prezesa lub osobę przez niego upoważnioną i odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
14)Z zastrzeżeniem ustępu 3, posiedzenia Zarządu są jawne i może w nich uczestniczyć bez prawa głosu każdy Członek Stowarzyszenia, uprzedzając prezesa Zarządu o swojej obecności przed rozpoczęciem posiedzenia i dostosowując się do regulaminu zebrania.
15)Na wniosek któregokolwiek członka Zarządu, lub innej zainteresowanej osoby, której sprawa dotyczy, posiedzenie Zarządu może mieć charakter tajny.
16)Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków Zarządu. W przypadku równej liczby głosów, decydujący jest głos prezesa.

§ 23. (Komisja Rewizyjna)1)Organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna.
17)Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób, w tym przewodniczącego.
18)Walne Zebranie Członków wybiera przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i jej członków zgodnie ze sposobem wyboru prezesa i członków Zarządu zawartych w § 20 ustęp 1) i 2).
19)Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
1.łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z pełnieniem funkcji w Zarządzie lub ze stosunkiem pracy ze Stowarzyszeniem, z zastrzeżeniem § 20 ustęp 5;
2.pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu;
3.być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej;
4.otrzymywać z tytułu członkostwa w Komisji Rewizyjnej zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.
20)W celu wykonywania swych zadań kontrolnych Komisja Rewizyjna jest uprawniona do:
1.żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności;
2.żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień;
3.składania  sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków i przygotowanie wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium;
4.zgłaszanie wniosków o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
21)Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje jej przewodniczący.

ART. V. MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 24. (Majątek i gospodarka finansowa)1)Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
1.składki członkowskie;
2.darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej i ze sponsoringu;
3.dotacje, subwencje, udziały, lokaty;
4.dochody z działalności gospodarczej.
22)Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
23)Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
24)Dla zapewnienia prawidłowej organizacji i kontroli gospodarki finansowej, Zarząd może stworzyć stanowisko Głównego Księgowego.

§ 25. (Działalność gospodarcza)Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji jego celów statutowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia musi służyć realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do

podziału między jego członków.
§ 26. (Ograniczenia w gospodarce finansowej)Zabrania się:
1.udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego Członków, członków jego organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej “osobami bliskimi”;
2.przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego Członków, członków jego organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

3.wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego Członków, członków jego organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji;
4.zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

ART. VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 27. (Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia)1)Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków, podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.
25)W uchwale Walnego Zebrania Członków o rozwiązaniu Stowarzyszenia decyduje się o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powołuje  Komisję Likwidacyjną.

Żywiec, 28 grudnia 2007 roku
Pieczęć Stowarzyszenia:

Podpisy:
Przewodniczący Walnego Zebrania Członków:Tomasz Rapacz    
Sekretarz Walnego Zebrania Członków: Grzegorz Czarnota

Członkowie Zarządu obecni na Walnym Zebraniu:    

Stowarzyszenie Kulturalne ”prowincja”

Opublikowano wPo godzinach, Prowincja

Podobne wpisy