Menu Zamknij

Ludzie

Galeria ludzi Klubu

W tej wieloletniej historii klubu występowali ludzie, o których należy wspomnieć. Były też takie postacie, które pogrążały tę placówkę i o nich nie warto wspominać. Jednakże warto uchronić przed zapomnieniem często skromne, ale jakże wartościowe osobowości podejmujące próby zmiany mentalności i poziomu edukacji kulturalnej. Czynili to bardziej lub mniej świadomie, ale do dzisiaj mimowolnie o nich się wspomina przy okazji sięgania do przeszłości. Będą tam i ludzie dość powszechnie znani w środowisku jak i osoby często zapomniane. Mamy nadzieję, że w redagowaniu tych materiałów również nam pomożecie. Bylibyśmy niezwykle pobłażliwi w swym osądzie, gdyby w kwalifikacji osób wartych wymienienia nie zastosować ostrzejszych kryteriów. W sych kontaktach z Klubem “śrubka” zdarzali się i tacy ludzie, ktorzy aktywność swą realizowali jedynie jako katapulta do awansu na różnych szczeblach życia i w różnych systemach społeczno – politycznych, w którym przyszło nam działać. Nie możemy być pobłażliwi dla tych, którzy systematycznie utrudniali nam funkcjonowanie, pomimo wielu publicznych deklaracji o swej lojalności wobec “śrubki”. Przykro nam, ale czas i weryfikować takie postawy.

Ludzie Klubu „śrubka” – instruktorzy zespołów.

1. Bronisław OLBERT – pierwszy kierownik Klubu, założyciel biblioteki i orkiestry dętej,
2. Jerzy NIEDOBA (senior)  – instruktor fotografiki,
3. Włodzimierz STASZKIEWICZ  – kierownik klubu, instruktor fotografiki,
4. prof. Stanisław DOBOSZ  – kierownik Klubu, instruktor teatralny,
5. Stanisław ZAMIEJSKI – instruktor romskiego zespołu muzycznego,
6. Stanisław LACH – kierownik klubu, instruktor muzyczny,
7. Edward LANG  – instruktor fotografiki,
8. Stanisław ZYZAK  – instruktor fotografiki,
9. Franciszek CEMBALA  – instruktor zespołu muzycznego „Szmaragdy”,
10. Zbigniew MASTELA  – instruktor zespołu muzycznego „Liście”,
11. Zygmunt SUCHOŃSKI  – instruktor zespołu muzycznego „Na nowo”,
12. Sylwester SZCZYGIEŁ  – instruktor muzyczny zespołów estradowych Klubu,
kapelmistrz orkiestry dętej,
13. Zbigniew KORNECKI  – instruktor teatralny, profesjonalny aktor i reżyser,
14. Grzegorz STUDENCKI  – instruktor muzyczny,
15. Halina SIKORA (Goły)  – instruktor tańca regionalnego,
16. Barbara CZUB (Reimschussel)  – instruktor tańca regionalnego,
17. Maria ZACIŃSKA  – instruktor teatralny,
18. Andrzej ŚLEZIAK  – instruktor teatralny, profesjonalny aktor i reżyser,
19. Janusz WALESIAK  – instruktor teatralny, profesjonalny aktor i reżyser,
20. Ewa WALESIAK  – instruktor teatralny, profesjonalny aktor i reżyser,
21. Ewa TOMASZEWSKA–profesjonalny reżyser, pracownik dydaktyczny Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie,
22. Władysław WALCZAK  – instruktor plastyki dla dzieci,
23. Krystyna POLAK  – instruktor plastyki dla dzieci,
24. dr Mirosław CIŚLAK – plastyk, pracownik dydaktyczny Uniwersytetu Śląskiego
w Cieszynie,
25. Agnieszka CIŚLAK  – plastyk, instruktor plastyki,
26. Zenon HACZEK  – instruktor tańca towarzyskiego,
27. Honorata KOWALCZYK – WŁOCH  – instruktor tańca towarzyskiego,
28. Andrzej PAWEŁEK  – instruktor tańca towarzyskiego,
29. Iwona i Zdzisław ZYZAKOWIE – instruktorzy tańca towarzyskiego,
30. Tomasz KRUTAK – instruktor modelarstwa redukcyjnego,
31. Zbigniew WALAS  – instruktor tańca towarzyskiego,
32. Joanna POPADIUK  – instruktor tańca nowoczesnego,
33. Nina CICHAŁA  – instruktor tańca nowoczesnego,
34. Karol PIĄTEK  – kapelmistrz orkiestry dętej,
35. Agnieszka MACHAŁA  – instruktor teatralny,
36. Tomasz GAWOR  – instruktor plastyk..

Ludzie Klubu „śrubka” – wolontariusze.

1. Henryk Szurmik – instruktor modelarstwa,
2. Józef KALINOWSKI – instruktor modelarstwa,
3. Stanisław HACZEK – organizator grupy teatralnej,
4. Mieczysław GROCHOWSKI – aktor teatru,
5. Władysław ZWIERZYNA – aktor teatru,
6. Włodysława GROCHOWSKA – aktorka teatru,
7. Leopold STASZKIEWICZ – aktor teatru,
8. Karol AUGUSTYNOWICZ – aktor teatru,
9. Stanisława SMOCZEK – aktorka teatru,
10. Czesława CADER – aktorka teatru,
11. Julian CADER – aktor teatru,
12. Maria GŁĄB – aktorka teatru,
13. Maria ŁUKAŃKO – aktorka teatru,
14. Bronisław MAJERZ – perkusista zespołu muzyczno – rozrywkowego RELAKS,
15. Jan BOCZEK – kontrabasista zespołu muzyczno – estradowego RELAKS,
16. Jan SZCZYGIEŁ – trębacz zespołu muzyczno – rozrywkowego RELAKS,
17. Danuta FICEK – solistka zespołu muzyczno – rozrywkowego RELAKS,
18. Jacek SMOLIK – gitarzysta solowy zespołu rockowego LIŚCIE,
19. Bogdan MATUSIK – gitarzysta basowy zespołu rockowego LIŚCIE,
20. Zbigniew MASTELA – gitarzysta akordowy, kierownik zespołu rockowego LIŚCIE,
21. Wiesław FERSTER – gitarzysta basowy, kierownik zespołu GRANIASTOSŁUPY,
22. Stefan MIZERA – gitarzysta solowy zespołu rockowego GRANIASTOSŁUPY,
23. Antoni WIECZOREK – gitarzysta akordowy zespołu rockowego GRANIASTOSŁUPY,
24. Franciszek CEMBALA – gitarzysta solowy, kierownik zespołu rockowego SZMARAGDY,
25. Jerzy JAGOSZ – gitarzysta akordowy zespołu rockowego SZMARAGDY,
26. Waldemar PYRGIES – gitarzysta basowy zespołu rockowego SZMARAGDY,
27. Kazimierz JAGOSZ – perkusista zespołu rockowego SZMARAGDY,
28. Andrzej DOMAGALIK – organista, kierownik zespołu rockowego METEORY,
29. Marek OSTROWSKI – gitarzysta basowy zespołu rockowego METEORY,
30. Ryszard DOMASIK – perkusista zespołu rockowego METEORY,
31. Zygmunt SUCHOŃSKI – organista, kierownik zespołu rockowego NA NOWO,
32. Marek KACHEL – gitarzysta basowy zespołu rockowego NA NOWO,
33. Marek MATLAKIEWICZ – gitarzysta solowy zespołu rockowego NA NOWO,
34. Marek KUPCZAK – filmoznawca, popularyzator fimu, prezes Stowarzyszenia Kulturalnego “prowincja”
35. Katarzyna SZURA – pomysłodawczyni i realizatorka warsztatów dziennikarskich,
36. Anna GIEMZIK – współautorka stron internetowych www.errata.zywiec.org.pl i www.srubka.zywiec.org.pl,
37. Przemysław MASTELA – …


Gallery of people of the Club

People whom one should mention appeared in this long-term history of the club. There were also such people who immersed this institution and aren’t worth of mentioning here. However it is worthwhile protecting from being forgotten, those often modest, but indeed valuable personalities taking attempts of the change the mentality and the level of cultural education. They made it more or less consciously, but up till today they are recalled in our memory every time we remember the past. They will be there and people enough universally known in the environment as well as often forgotten persons. We hope that in editing these materials you will also help us. We would be extremely lenient in our judgement, if we wouldn’t apply sharper criteria in the classification of person’s worth to be mentioned. In their contacts with the Club “srubka” happened and such people, an activity who one’s carried out only as the catapult for the promotion on different ranks of the life and in different systems socio – political whom we happened to be active in. We cannot be lenient for the ones who systematically made it difficult for us to function, in spite of many public declarations about our loyalty towards “srubka”. Unpleasantly for us, but the time has come to verify such attitudes.

People of the „ Club; śrubka” – band instructors.

1. Bronisław OLBERT – the first manager of the Club, the founder of the library and a brass band,
2. Jerzy NIEDOBA (senior) – instructor of the fine art photography,
3. Włodzimierz STASZKIEWICZ – the manager of the club, the instructor of the fine art photography,
4. Stanisław DOBOSZ – the manager of the Club, the drama instructor,
5. Stanisław ZAMIEJSKI – instructor of the Romany band,
6. Stanisław LACH – the manager of the club, the musical instructor,
7. Edward LANG – instructor of the fine art photography,
8. Stanisław ZYZAK – instructor of the fine art photography,
9. Franciszek CEMBALA – instructor of the „ band; Szmaragdy”,
10. Zbigniew MASTELA – instructor of the „ band; Liście”,
11. Zygmunt SUCHOŃSKI – instructor of the „ band; Na nowo”,
12. Sylwester SZCZYGIEŁ – the musical instructor of stage teams of the Club, the bandmaster of a brass band,
13. Zbigniew KORNECKI – the drama instructor, the professional actor and the director,
14. Grzegorz STUDENCKI – musical instructor,
15. Halina SIKORA (Goły) – instructor of the regional dance,
16. Barbara CZUB (Reimschussel) – instructor of the regional dance,
17. Maria ZACIŃSKA – drama instructor,
18. Andrzej ŚLEZIAK – the drama instructor, the professional actor and the director,
19. Janusz WALESIAK – the drama instructor, the professional actor and the director,
20. Ewa WALESIAK – the drama instructor, the professional actor and the director,
21. Ewa TOMASZEWSKA– the professional director, the teaching staff of the Silesian University in Cieszyn,
22. Władysław Walczak – instructor of the fine arts for children,
23. Krystyna – Pole; instructor of the fine arts for children,
24. Dr. Mirosław CIŚLAK – the visual artist, the teaching staff of the Silesian University in Cieszyn,
25. Agnieszka CIŚLAK – the visual artist, the instructor of the fine arts,
26. Zenon HACZEK – instructor of the ballroom dance,
27. Honorata KOWALCZYK – – Italian; instructor of the ballroom dance,
28. Andrzej PAWEŁEK – instructor of the ballroom dance,
29. Iwona and Zdzisław ZYZAKOWIE – instructors of the ballroom dance,
30. Tomasz KRUTAK – instructor of the reducing modelling,
31. Zbigniew WALAS – instructor of the ballroom dance,
32. Joanna POPADIUK – instructor of the modern dance,
33. Nina CICHAŁA – instructor of the modern dance,
34. Karol PIĄTEK – bandmaster of a brass band,
35. Agnieszka MACHAŁA – drama instructor,
36. Tomasz GAWOR – instructor of the fine arts.

People of the „ Club; śrubka” – volunteers.

1. Henryk Szurmik – instructor of the modelling,
2. Józef KALINOWSKI – instructor of the modelling,
3. Stanisław HACZEK – organizer of the drama group,
4. Mieczysław GROCHOWSKI – actor of the theatre,
5. Władysław ZWIERZYNA – actor of the theatre,
6. Włodysława GROCHOWSKA – actress of the theatre,
7. Leopold STASZKIEWICZ – actor of the theatre,
8. Karol AUGUSTYNOWICZ – actor of the theatre,
9. Stanisława SMOCZEK – actress of the theatre,
10. Czesław CADER – actress of the theatre,
11. Julian CADER – actor of the theatre,
12. Maria GŁĄB – actress of the theatre,
13 Maria ŁUKAŃKO – actress of the theatre,
14. Bronisław MAJERZ – percussionist of the team muzyczno – of light RELAKS,
15. Jan BOCZEK – double bass player of the team muzyczno – of stage RELAKS,
16. Jan SZCZYGIEŁ – trumpeter of the team muzyczno – of light RELAKS,
17. Damuta FICEK – soloist of the team muzyczno – of light RELAKS,
18. Jacek SMOLIK – solo guitarist of the rock LIŚCIE team,
19. Bogdan MATUSIK – bass player of the rock LIŚCIE team,
20. Zbigniew MASTELA – the piece guitarist, the team manager of rock LIŚCIE,
21. Wiesław FERSTER – a bass player, the team manager Prisms,
22. Stefan MIZERA – solo guitarist of the rock team Prisms,
23. Antoni WIECZOREK – piece guitarist of the rock team Prisms,
24. Franciszek CEMBALA – the solo guitarist, the manager of the rock team Emeralds,
25. Jerzy JAGOSZ – piece guitarist of the rock team Emeralds,
26. Waldemar PYRGIES – bass player of the rock team Emeralds,
27. Kazimierz JAGOSZ – percussionist of the rock team Emeralds,
28. Andrzej DOMASIK – the organist, the team manager of rock METEORY,
29. Marek OSTROWSKI – bass player of the rock METEORY team,
30. Ryszard DOMAGALIK – percussionist of the rock METEORY team,
31. Zygmunt SUCHOŃSKI – the organist, the manager of the rock team anew,
32. Marek KACHEL – bass player of the rock team anew,
33. Marek MATLAKIEWICZ – solo guitarist of the rock team anew,
34. Marek KUPCZAK – filmoznawca, popularizer fimu, director of the Cultural Association “province”
35. Katarzyna SZURA – the originator and the director of journalistic methods,
36. Anna GIEMZIK – the co-author of www.errata.zywiec.org.pl websites and www.srubka.zywiec.org.pl,
37. Przemysław MASTELA – …