Menu Zamknij

O nas

Po co? Komu? Dlaczego?

Nie jest to deklaracja programowa, a jedynie próba wyjaśnienia istnienia tej strony. Klub śrubka znajduje się w dzielnicy Sporysz, a więc w pewnej odległości o tzw. „centrum miasta”.

Przez lata, dzięki hojnemu sponsorowi jakim była Fabryka Śrub, proponowaliśmy dość nieśmiało kontakt ze sztuką profesjonalną, z artystami z tzw. „górnych półek”. Po przejęciu Klubu przez samorząd miejski zepchnięci zostaliśmy na burzliwy ocean politycznych przepychanek. I tak trwamy do dzisiaj, chociaż w bezładzie rynkowo – koteryjnym coraz trudniej przebijać się nam z ofertą do Państwa.

Rozlepianie afiszów, czy dostęp do innych oficjalnych stron internetowych uwarunkowane jest politycznymi koniecznościami. W kulturze niezbędnymi jest wolność twórcza ale równocześnie kreowany i wyznawany system wartości, których pomimo zapewnień mocodawców, w liberalnym systemie rynkowym, należy się wyrzekać. Chwytaj dzień, wykorzystaj nadarzającą się okazję, to kierunki działania liberalnego rynku. Dlatego podjęliśmy decyzję o samodzielnym zaistnieniu na internetowym rynku.

Chcemy, by strona ta była nie tylko narzędziem jednostronnej informacji. Zapraszamy wszystkich internautów do kontaktu z nami i wyrażaniu swoich opinii na nurtujące Was problemy. Nie chcemy być spychanymi razem z wielu mieszkańcami,  na margines życia społecznego miasta. Zapraszamy do zamieszczania swoich artykułów, prac fotograficznych czy plastycznych. Na pewno je zamieścimy. Nasz adres: srubka13@vp.pl


What for? For whom? Why?

It isn’t a policy statement but only the attempt to clarify the being of this site. Srubka is finding the club oneself in the Sporysz district, that is in sure about the distance about so-called „ city” centre;.

Through years, the thanks we offered the contact with the professional art, with artists quite shyly to the generous sponsor a Factory of Screws was which from so-called „ upper shelf”. After taking over the Club by the municipal government we were pushed back to the stormy ocean of political scrambles. Still we last up till today; at least in disarray market– elite every now and then it is hard to stab itself for us with the offer to you.

Separating posters or the access to different official websites is conditioned with political necessities. In the culture essential there are a creative freedom but an at the same time created and revealed system of values, of which in spite of assurances of principals, in the liberal market system, one should disavow. Catch the day, exploit the chance presenting itself, these are directions of action of the liberal market. Therefore we made a decision about self-reliant becoming known on the online market.

We want this website to be not only a tool of the unilateral information. We are inviting all internet users to the contact with us and for expressing its opinions to bothering of you problems. We don’t want to be around many inhabitants pushed back together, to the margin of the social life of the city. We are inviting for printing our articles, photographic or artistic works. Certainly we will print them. Our address: srubka13@vp.pl